Laberint de l'Horta, reserves ja disponibles!

INFORMACIÓ PRÈVIA

ASSOCIACIÓ PER LA INTERPRETACIÓ DE L’HORTA DE LLEIDA – GRANJA PIFARRÉ, titular del Lloc web www.granjapifarre.com (d’ara endavant, el “Lloc web”), és una entitat que es dedica a la pagesia i a la ramaderia en l’Horta de Lleida i gestiona la reserva i venda d’activitats, excursions, visites guiades i altres activitats turístiques i també la venta de productes de l’horta de Lleida.

GRANJA PIFARRÉ posa a la disposició dels usuaris la plataforma inclosa en aquest lloc web a través de la qual, una persona física o jurídica d’ara endavant, Usuari) podrà reservar activitats, excursions i visites guiades i també comprar productes de l’Horta de Lleida.

Les dades de GRANJA PIFARRÉ són les següents:

Titular: ASSOCIACIÓ PER LA INTERPRETACIÓ DE L’HORTA DE LLEIDA – GRANJA PIFARRÉ
C.I.F.: G25828047
Domicili: PARTIDA CAPARRELLA Nº 115 – 25191 LLEIDA
Associació inscrita amb el número 61223 a la secció primera del registre d’Associacions del Departament de Justícia.
Telefono: 973 26 44 13
Correu electrònic: info@granjapifarre.com

1. CONDICIONS GENERALS

1.1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ I VENDA I ACCÉS Al LLOC WEB

Pel fet d’accedir, veure o utilitzar els materials, continguts o serveis accessibles a través del Lloc web, l’Usuari posa de manifest que comprèn i accepta aquestes Condicions Generals de Contractació, les quals defineixen els drets i obligacions de GRANJA PIFARRÉ i l’Usuari per a la contractació dels productes i serveis.

Aquestes són les úniques Condicions Generals de Contractació i Venda aplicables a l’ús del Lloc web (sense perjudici que per a determinats serveis podrien existir condicions particulars) i a la contractació dels serveis i venda de productes i substitueixen a qualsevol altres condicions, excepte previ acord i per escrit entre GRANJA PIFARRÉ i l’Usuari.

Per a l’accés al Lloc web no es requerirà el registre dels Usuaris. No obstant això, per a poder contractar els serveis oferts per GRANJA PIFARRÉ, es requerirà que ens faciliti dades personals i l’acceptació d’aquestes condicions abans de formalitzar el pagament corresponent.

1.2. OBJECTE DEL LLOC WEB

GRANJA PIFARRÉ ha desenvolupat el present Lloc web per a oferir a l’Usuari un servei de reserva d’activitats, excursions i visites guiades i venda de productes de proximitat per oferir una experiència agrocultural a l’Horta de Lleida.

La compra de productes o la reserva de serveis oferts serà duta a terme entre l’Usuari i GRANJA PIFARRÉ. L’Usuari, en el moment en el qual formalitzi la reserva, establirà una relació contractual directa amb GRANJA PIFARRÉ.

1.3. RESERVA O COMPRA DE PRODUCTES

Per a realitzar la compra de productes o realitzar les reserves a través del Lloc web, l’Usuari haurà de facilitar les seves dades personals (nom, cognoms, e-mail i el telèfon).

En virtut d’aquestes Condicions Generals de Contractació, els Usuaris declaren facilitar dades verídiques, exactes, actuals i completes sobre la seva identitat. En aquest sentit, els Usuaris seran responsables de l’exactitud de les dades facilitades a GRANJA PIFARRÉ i de qualsevol conseqüència que es pogués derivar dels errors en la informació proporcionada.

De conformitat amb l’anterior, els Usuaris hauran de notificar de manera immediata a GRANJA PIFARRÉ a través del correu electrònic info@granjapifarre.com  a través del formulari de contacte qualsevol errada, modificació o problema sobre les dades i informació facilitada.

1.4. CONTRACTACIÓ

La contractació de la reserva dels serveis de GRANJA PIFARRÉ s’entendrà formalitzada una vegada que els Usuaris hagin completat i acceptat el formulari de reserva de l’activitat i la mateixa hagi estat confirmada, després d’haver completat correctament el procés de reserva i s’hagi realitzat correctament el pagament d’aquesta.

1.5. EXCLUSIONS

Queda prohibida expressament la venda de begudes alcohòliques a menors 18 anys. En el procés, l’Usuari declara i manifesta ser major de 18 anys i que, en tot cas, té l’edat mínima legal per a la compra i el consum de begudes alcohòliques en la ubicació en la qual es troba. Si l’Usuari falsifica aquesta declaració i adquireix algun dels productes oferts no complint aquest requisit, assumeix en exclusiva totes les conseqüències legals que d’això puguin derivar-se.

Queda prohibida expressament la venda de begudes alcohòliques que vagin dirigides a països on està prohibit el consum de begudes alcohòliques.

1.6. FORMA DE PAGAMENT, PREU, MONEDA I IMPOSTOS

Els preus seran els indicats per GRANJA PIFARRÉ en el moment de la reserva de l’activitat que hagi triat l’Usuari.

Tots els serveis són de confirmació immediata i es paga al moment de reservar mitjançant targeta bancària de crèdit o dèbit, amb la passarel·la de pagament de l’entitat financera REDSYS.

En general, GRANJA PIFARRÉ realitza el cobrament complet a través del Lloc web de l’activitat, excursió i/o visita guiada per l’Usuari.

Aquests preus s’expressen en Euros (€) i incloent els impostos, i l’import total s’indicarà en el moment de la confirmació definitiva de la contractació del servei.

En general, GRANJA PIFARRÉ no aplicarà descomptes en la venta de productes i en la prestació dels seus serveis, tret que així s’estableixi en les condicions de l’activitat, excursió i/o visita guiada que correspongui o producte.

1.7. CONDUCTA EN EL LLOC WEB

Els Usuaris es comprometen a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de quanta informació o continguts tinguin accés a través del Lloc web, i tot això sota els principis de la bona fe i respectant en tot moment a la legalitat vigent i a les presents Condicions Generals de Contractació. En particular, però sense limitació, els Usuaris no han de:

 • Registrar-se o comunicar dades que no siguin veritables, exactes, complets i/o actualitzats, ni accedir al Lloc web utilitzant el nom, dades identificatives o el password d’un altre Usuari o suplantar a qualsevol persona o identitat.
 • Usar el Lloc web amb finalitats fraudulents, o relacionats amb delictes penals o activitats il·lícites de cap mena.
 • Introduir o difondre virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Lloc web.
 • Crear-se un Perfil o utilitzar el Lloc web per a usar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, pornogràfic, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador de cap mena, o que suposi una violació de drets d’autor, marques registrades o confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, és a dir d’una altra manera injuriós o censurable per a terceres parts.
 • Descarregar, enviar o distribuir de qualsevol altra forma continguts o aplicacions que puguin vulnerar qualsevol legislació en vigor o que suposin infringir qualsevol dret de qualsevol part.

GRANJA PIFARRÉ es reserva el dret a denegar qualsevol intent d’accés al Lloc web o cancel·lar comptes d’usuaris, en els casos en els quals es produeixi una utilització incorrecta del Lloc web de conformitat amb el que s’estableix en aquesta clàusula.

1.8. MODIFICACIONS

GRANJA PIFARRÉ esreserva el dret a realitzar tantes modificacions com consideri oportunes en les presents Condicions Generals de Contractació i Venda. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el Lloc web.

1.9. CLÀUSULA DE SALVAGUARDA

Totes les clàusules o extrems d’aquestes Condicions Generals de Contractació i Venda han de ser interpretades de manera independent i autònoma, no veient-se afectades la resta de les estipulacions en cas que una d’elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma. Se substituirà la clàusula o clàusules afectades per una altra o altres que preservin els efectes perseguits per les Condicions Generals de Contractació i Venda.

1.10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest lloc està situat i és operador a Espanya. Les presents Condicions Generals de Contractació es regiran per la legislació Espanyola.  Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflictes de lleis.

En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d’Espanya, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis pertinents.

El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l’acceptació de l’usuari.

El present contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, justament amb els annexos (d’existir), a més de ser llegits en aquest lloc web, poden emmagatzemar-se, arxivar-se i reproduir-se per mitjans electrònics o informàtics habituals.

1.11. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a GRANJA PIFARRÉ les seves queixes, reclamacions o un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). A més GRANJA PIFARRÉ disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a GRANJA PIFARRÉ en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la relació entre GRANJA PIFARRÉ i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor, pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. CONDICIONS APLICABLES A LES RESERVES

Les reserves que cada Usuari realitzi a través del Lloc web estan subjectes a les condicions específiques que li siguin aplicable a cada activitat, excursió o visita guiada. L’Usuari podrà trobar aquestes condicions en la fitxa de descripció del Lloc web per a cadascun d’aquests serveis, així com en l’email de confirmació que li enviï GRANJA PIFARRÉ una vegada hagi realitzat la reserva.

2.1. CONDICIONS GENERALS

En general, la reserva de les activitats, excursions i visites guiades que promociona GRANJA PIFARRÉ a través del Lloc web està subjecta a les següents condicions:

Les dates i els horaris de les activitats, excursions i visites guiades publicades en el Lloc web han estat definides i no permeten cap mena de modificació en aquest sentit.

Únicament hi hauria la possibilitat de modificar la data i horari d’una activitat, excursió i visita guiada si l’Usuari contracta un servei privat. Per a reservar una activitat, excursió o visita guiada de manera privada, si us plau contacti a GRANJA PIFARRÉ a través del formulari de contacte disponible en el següent enllaç: https://www.granjapifarre.com/contacte/.

Els usuaris podran modificar les dades de les seves reserves sempre que les condicions de l’activitat, excursió i/o visita guiada li ho permetin. Per a poder realitzar aquesta modificació, l’Usuari tindrà que contactar a través del formulari de contacte disponible en https://www.granjapifarre.com/contacte/.

El temps d’antelació mínima per a cada reserva varia en funció de l’activitat, excursió i/o visita guiada que es desitgi reservar. Aquest aspecte en concret es pot veure en la fitxa de la pròpia activitat en el Lloc web. GRANJA PIFARRÉ l’informa que no és possible reservar una activitat amb una antelació menor a la indicada en la fitxa de l’activitat corresponent.

2.2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES

El punt de trobada, la data, l’horari, la durada i tota la informació necessària per al gaudi de l’activitat, excursió i/o visita guiada reservada, està detallada en la fitxa de descripció de cada servei, en el Lloc web, així com en l’email de confirmació que li enviï GRANJA PIFARRÉ a l’Usuari una vegada realitzada la reserva.

En l’email de confirmació, a més de facilitar tota la informació del servei reservat, es el justificant de reserva de l’activitat, excursió i/o visita guiada contractada.

És imprescindible que els Usuaris siguin puntuals i es presentin en el punt de trobada a l’hora i data indicada en el justificant, ja que totes les activitats, excursions i visites guiades estan programades per a sortir a una hora concreta i no és possible modificar l’hora d’inici.

La durada de les activitats, excursions i visites guiades publicades en el Lloc web tenen caràcter referencial i podrien sofrir lleugeres variacions en funció del propi desenvolupament del servei, com ara, per exemple, inclemències meteorològiques, problemes de circulació viària, vagues, etc.

GRANJA PIFARRÉ l’informa podrà requerir-li que lliuri el justificant que acredita la reserva de l’activitat prèviament a l’inici d’aquesta, port presentar-la en format paper o digital. Si l’usuari no presenta el justificant de reserva no podrà desenvolupar l’activitat, excursió o visita guiada.

2.3. PROCEDIMENT DE RESERVA

Pot navegar en el lloc web fins a trobar el formulari de reserva de l’activitat, excursió i/o visita guiada desitjada. Una vegada localitzada, mitjançant els passos següents, pot completar la reserva:

 1. Indicar el número d’entrades d’adults i nens (de 4 a 12 anys).    
 2. Seleccionar l’horari.
 3. Completar les dades.
 4. Realitzar el pagament online.

2.4. CONFIRMACIÓ I ANUL·LACIÓ DE RESERVES

Després de la contractació de la reserva, els Usuaris rebran un correu electrònic de confirmació on se li confirmarà el cobrament del servei contractat i se li proporcionarà un rebut/justificant de compra dels serveis contractats. L’Usuari haurà de tenir en compte que aquest rebut de compra no equival a l’emissió de la factura corresponent a la contractació dels serveis. L’Usuari podrà sol·licitar la factura una vegada hagi formalitzat la seva reserva a través del Lloc web al correu electrònic info@granjapifarre.com.

En cas de qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a la compra través de www.granjapifarre.com, en el menor termini de temps possible perquè GRANJA PIFARRÉ pugui realitzar les gestions oportunes.

2.5. POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

Cadascun dels serveis promocionats per GRANJA PIFARRÉ en aquest Lloc web (activitats, excursions i visites guiades) compta amb una política de cancel·lacions específica, que l’Usuari podrà consultar en la fitxa de descripció de l’activitat (en el Lloc web), així com en l’email de confirmació que GRANJA PIFARRÉ li enviï una vegada hagi realitzat la reserva.

Per tant, a cada servei li seran aplicables les seves condicions específiques de cancel·lació, les quals establiran el termini de cancel·lació i si hi ha algun tipus de penalització o no.

En definitiva, GRANJA PIFARRÉ gestionarà les cancel·lacions conforme el que es disposa en la política de cancel·lació de cada activitat, excursió i/o visita guiada.

De conformitat amb l’anterior, i mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals d’ús, els usuaris declaren haver llegit i acceptat expressament la present política de cancel·lacions i manifesten estar d’acord amb les condicions de cancel·lació de l’activitat, excursió i/o visita guiada que reservin a través del lloc web.

2.6. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Sense perjudici de la responsabilitat en la reserva d’activitats, excursions i visites guiades a les quals els sigui aplicable el que s’estableix en la Llei General de Consumidors i Usuaris i a manera enunciativa, però no limitatiu, GRANJA PIFARRÉ no es fa responsable de les següents circumstàncies:

 • De les cancel·lacions realitzades fora de termini per part dels Usuaris. GRANJA PIFARRÉ  no serà responsable en cap concepte de retornar els imports pagats pels seus Usuaris quan aquests no hagin complert amb el termini de cancel·lació previst en la política de cancel·lació.
 • Dels retards o errors comesos per part dels Usuaris per a arribar al punt de trobada de l’activitat, excursió i/o visita guiada reservat. GRANJA PIFARRÉ no assumirà cap responsabilitat si l’Usuari perd l’activitat reservada per falta de puntualitat i/o per no trobar-se en el punt de trobada que correspongui.
 • Dels casos en els quals l’Usuari no porti el corresponent justificant de reserva imprès en paper i/o descarregat en el seu telèfon mòbil i se l’hi  denegui l’accés a l’activitat, excursió i/o visita guiada corresponent.
 • De les lesions, danys i accidents que pogués sofrir l’Usuari durant el gaudi de l’activitat, excursió i/o visita guiada reservat, així com d’aquelles lesions, danys i accidents soferts per l’Usuari prèviament al servei i que li hagi impedit gaudir d’aquest.
 • De les condicions meteoròlogues en les quals es dugui a terme les activitats, excursions i visites guiades reservades pels Usuaris. En cap concepte GRANJA PIFARRÉ serà responsable d’aquestes circumstàncies, per la qual cosa el servei s’entendrà correctament prestat.
 • Dels casos en els quals les activitats, excursions o visites guiades s’hagin completat pel que fa a tots els punts d’interès inclosos en aquestes, encara que la durada hagi sofert una lleugera variació per qualsevol factor extern. En aquesta situació, s’entendrà que el servei ha estat correctament prestat.

3. CONDICIONS ESPECÍFIQUES A LA VENDA DE PRODUCTES

3.1. PROCEDIMENT DE COMPRA

Pot navegar en el lloc web fins a trobar l’article desitjat. Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació que li ofereix el lloc web. Des d’aquí podrà afegir l’article a la seva compra, escollir dia /hora de recollida i realitzarà el pagament online.

Un cop la comanda sigui acceptada, s’enviarà un correu electrònic de confirmació amb la descripció dels productes inclosos a la comanda.

3.2. DISPONIBILITAT

Tots els productes estan subjectes a disponibilitat. No ens fem responsables de la manca d’existència o de la no disponibilitat d’alguns productes.

Consulteu la selecció d’articles disponibles per a la venda a través del lloc web, ja que no tots els articles que oferim a la nostra botiga o que puguin aparèixer en els catàlegs, llocs web o un altre tipus de presentacions estan disponibles per a aquest tipus de venda.

Davant de qualsevol dubte, recomanem posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client.

3.4. ENVIAMENTS

No es realitzen enviaments. L’Usuari ha d’anar a la Granja Pifarre a recollir la seva comanda.

3.5. LLIURAMENT DE LES COMANDES

El lliurament de la comanda es realitzarà a la Granja Pifarre: Partida Caparrella, 115 .- 25191 Lleida, la comanda estarà preparada 48 hores després de realitzar-se.

Un cop lliurada la comanda, passarà a formar part de la seva propietat i per tant, tots els danys que puguin originar seran de la seva responsabilitat.

3.6. DEVOLUCIONS

En els casos en els quals l’Usuari adquirís productes en o través del Lloc web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

L’Usuari té dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar-nos a: Granja Pifarre, info@granjapifarre.com,  la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca. Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret per part de l’Usuari sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part de l’Usuari, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l’Usuari per a la transacció inicial, tret que l’Usuari hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

Vosté haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns a Granja Pifarre, Partida Caparrella, 115 – 25191 Lleida, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

L’Usuari haurà de retornar en perfecte estat els Productes, en cas contrari, el producte pot sofrir una depreciació. En conseqüència s’informa l’Usuari que serà el responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.  És a dir, si el producte no es retorna amb l’embalatge original o en perfecte estat Granja Pifarre pot cobrar el cost de la devaluació del producte.   

—————————————————

Model de formulari de desistiment:

Formulari: 
Per la present comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent producte o prestació del següent servei: 

(*) Núm. de comanda: ___________________________________________________

(*) Nom de contacte: ____________________________________________________

(*) E-mail de contacte: ___________________________________________________

(*) Telèfon de contacte: __________________________________________________

(*) Adreça de l’usuari: __________________________________________________

(*) Descripció (indicar el/els producte/productes a retornar). _____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
(*) Data: _______________________

(*) Signatura del consumidor/usuari (només si el present formulari es presenta en paper):

________________________

(*) Caps obligatoris.

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament, el subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

3.7. DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

Es tracta de tots aquells casos en els quals l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb Granja Pifarre. Immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error).

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada retornats, seran examinats i s’informarà l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, en el seu cas, la substitució d’aquest. El reemborsament o la substitució del producte s’efectuaran al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament i els costos en què hagués pogut incórrer l’Usuari per a realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per a pagar la compra. En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent a cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.

3.8. GARANTIES

L’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest Lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent Granja Pifarre per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per Granja Pifarre i posseeixin les qualitats presentades en aquesta; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin amb fonament esperables d’aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica en l’apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin de la mena de material amb el qual s’han fabricat, i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D’altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l’Usuari adquireix en el Lloc web un producte d’una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, quan a l’Usuari li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a l’empresari per la falta de conformitat, l’Usuari també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per a esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament enfront dels mateixos durant els dos anys següents al lliurament d’aquests productes. Per a això, l’Usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

Segueix-nos a Instagram
Estem molts contents i contentes de totes les vostres visites aquest cap de setmana intens i ple d’activitats👌 Nosaltres seguim endavant i us deixem un vídeo de l’activitat de @benvingutapages amb l’opinió d’en Xavier. Moltes gràcies 🤗 🤟𝗦𝗼𝗺 #𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗶 𝗳𝗲𝗺 #𝗮𝗴𝗿𝗼𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮🌾 🐄 www.granjapifarre.com 🌐
🐮Benvinguts a Pagès @benvingutsapages i benvingudes a @granjapifarre Portes obertes al món rural 🚜 🤟𝗦𝗼𝗺 #𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗶 𝗳𝗲𝗺 #𝗮𝗴𝗿𝗼𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮🌾 🐄 www.granjapifarre.com 🌐
Quines ganes 🥰🥰AVUI TOCA 🌽 𝙻𝙰𝙱𝙴𝚁𝙸𝙽𝚃 𝙳𝙴 𝙿𝙰𝙽Í𝚂 🌽 “𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗔” Estem oberts de 19h a 22h, t’animes 😉❓ 📅 𝑸𝒖𝒂𝒏? Els dissabtes tarda i diumenges al matí. 📍 𝙊𝙣? A la Granja Pifarré a l’Horta de Lleida. Localització a la nostra pàgina web. 👌 𝙋𝙚𝙧 𝙦𝙪𝙚̀? Perquè podràs gaudir de: 🚜 Agromuseu del tractor Antoni Minguell 🎯 Jocs rurals 📗 Agrobiblioteca 🐮 Estable obert de vedelles del món 🍻 Bar-terrassa amb productes de proximitat de Horta de Lleida com la nostra cervesa artesana LA PALLARESA. 🤝Amb la teva participació al LABERINT donaràs suport a l’Associació per a la Interpretació de l’Horta de Lleida vinculada a Granja Pifarré. ✍️𝘾𝙤𝙢? Podeu fer la vostra reserva de dia i hora a la nostra pàgina web us compartim enllaç directe https://cutt.ly/QXu3csf 🤔 𝙑𝙪𝙡𝙡 𝙛𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖... Només cal fer un correu a granjapifarre@gmail i us respondrem amb tot el que necessiteu saber. 🌽💨Tenim moltes ganes de LABERINT‼️ amb el patrocini de @plusfrescsupermercats 🤟𝗦𝗼𝗺 #𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗶 𝗳𝗲𝗺 #𝗮𝗴𝗿𝗼𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮🌾 🐄 www.granjapifarre.com 🌐
En Roger va gaudir del 🌽 𝙻𝙰𝙱𝙴𝚁𝙸𝙽𝚃 𝙳𝙴 𝙿𝙰𝙽Í𝚂 🌽 “𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗔” I tu, a què esperes 😉❓ 📅 𝑸𝒖𝒂𝒏? Els dissabte a la tarda i diumenges al matí. 📍 𝙊𝙣? A la Granja Pifarré a l’Horta de Lleida. Localització a la nostra pàgina web. 👌 𝙋𝙚𝙧 𝙦𝙪𝙚̀? Perquè podràs gaudir de: 🚜 Agromuseu del tractor Antoni Minguell @tractominguel 🎯 Jocs rurals 📗 Agrobiblioteca 🐮 Estable obert de vedelles del món 🍻 Bar-terrassa amb productes de proximitat de Horta de Lleida com la nostra cervesa artesana LA PALLARESA. 🤝Amb la teva participació al LABERINT donaràs suport a l’Associació per a la Interpretació de l’Horta de Lleida vinculada a Granja Pifarré. ✍️𝘾𝙤𝙢? Podeu fer la vostra reserva de dia i hora a la nostra pàgina web us compartim enllaç directe https://cutt.ly/QXu3csf 🤔 𝙑𝙪𝙡𝙡 𝙛𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖... Només cal fer un correu a granjapifarre@gmail i us respondrem amb tot el que necessiteu saber. 🌽💨Tenim moltes ganes de LABERINT‼️ amb el patrocini de @plusfrescsupermercats 🤟𝗦𝗼𝗺 #𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗶 𝗳𝗲𝗺 #𝗮𝗴𝗿𝗼𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮🌾 🐄 www.granjapifarre.com 🌐
En Miquel va gaudir la setmana passada del 🌽 𝙻𝙰𝙱𝙴𝚁𝙸𝙽𝚃 𝙳𝙴 𝙿𝙰𝙽Í𝚂 🌽 “𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗔” I tu, a què esperes 😉❓ 📅 𝑸𝒖𝒂𝒏? Els dissabte a la tarda i diumenges al matí. 📍 𝙊𝙣? A la Granja Pifarré a l’Horta de Lleida. Localització a la nostra pàgina web. 👌 𝙋𝙚𝙧 𝙦𝙪𝙚̀? Perquè podràs gaudir de: 🚜 Agromuseu del tractor Antoni Minguell @tractominguell 🎯 Jocs rurals 📗 Agrobiblioteca 🐮 Estable obert de vedelles del món 🍻 Bar-terrassa amb productes de proximitat de Horta de Lleida com la nostra cervesa artesana LA PALLARESA. 🤝Amb la teva participació al LABERINT donaràs suport a l’Associació per a la Interpretació de l’Horta de Lleida vinculada a Granja Pifarré. ✍️𝘾𝙤𝙢? Podeu fer la vostra reserva de dia i hora a la nostra pàgina web us compartim enllaç directe https://cutt.ly/QXu3csf 🤔 𝙑𝙪𝙡𝙡 𝙛𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖... Només cal fer un correu a granjapifarre@gmail i us respondrem amb tot el que necessiteu saber. 🌽💨Tenim moltes ganes de LABERINT‼️ amb el patrocini de @plusfrescsupermercats 🤟𝗦𝗼𝗺 #𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗶 𝗳𝗲𝗺 #𝗮𝗴𝗿𝗼𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮🌾 🐄 www.granjapifarre.com 🌐
🌩Ep! Tranquil·les i tranquils que la tempesta d’ahir no va fer res al nostre estimat 🌽 𝙻𝙰𝙱𝙴𝚁𝙸𝙽𝚃 𝙳𝙴 𝙿𝙰𝙽Í𝚂 🌽 “𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗔” però va deixar imatges boniques com aquesta que us compartim 📸 A què esperes per venir a visitar-nos❓ 📅 𝑸𝒖𝒂𝒏? Els dissabtes tarda i diumenges matí estem preparats per TU 📍 𝙊𝙣? A la Granja Pifarré a l’Horta de Lleida. Localització a la nostra pàgina web. 👌 𝙋𝙚𝙧 𝙦𝙪𝙚̀? Perquè podràs gaudir de: 🚜 Agromuseu del tractor Antoni Minguell @tractominguell 🎯 Jocs rurals 📗 Agrobiblioteca 🐮 Estable obert de vedelles del món 🍻 Bar-terrassa amb productes de proximitat de Horta de Lleida com la nostra cervesa artesana LA PALLARESA. 🤝Amb la teva participació al LABERINT donaràs suport a l’Associació per a la Interpretació de l’Horta de Lleida vinculada a Granja Pifarré. ✍️𝘾𝙤𝙢? Podeu fer la vostra reserva de dia i hora a la nostra pàgina web us compartim enllaç directe https://cutt.ly/QXu3csf 🤔 𝙑𝙪𝙡𝙡 𝙛𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖... Només cal fer un correu a granjapifarre@gmail i us respondrem amb tot el que necessiteu saber. 🌽💨Tenim moltes ganes de LABERINT‼️ amb el patrocini de @plusfrescsupermercats 🤟𝗦𝗼𝗺 #𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗶 𝗳𝗲𝗺 #𝗮𝗴𝗿𝗼𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮🌾 🐄 www.granjapifarre.com 🌐
Encara no has vingut al laberint de @hortadelleida ❓ Reserva la teva experiència al 🌽 𝙻𝙰𝙱𝙴𝚁𝙸𝙽𝚃 𝙳𝙴 𝙿𝙰𝙽Í𝚂 🌽 “𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗔” amb el patrocini de @Plusfresc  📅 𝑸𝒖𝒂𝒏? Els divendres, dissabtes i diumenges a partir del divendres 19 d’agost 📍 𝙊𝙣? A la Granja Pifarré a l’Horta de Lleida. Localització a la nostra pàgina web. 👌 𝙋𝙚𝙧 𝙦𝙪𝙚̀? Perquè podràs gaudir de: 🚜 Agromuseu del tractor Antoni Minguell @tractominguell 🎯 Jocs rurals 📗 Agrobiblioteca 🐮 Estable obert de vedelles del món 🍻 Bar-terrassa amb productes de proximitat de Horta de Lleida com la nostra cervesa artesana LA PALLARESA. 🤝Amb la teva participació al LABERINT donaràs suport a l’Associació per a la Interpretació de l’Horta de Lleida vinculada a Granja Pifarré. ✍️𝘾𝙤𝙢? Podeu fer la vostra reserva de dia i hora a la nostra pàgina web us compartim enllaç directe https://cutt.ly/QXu3csf 🤔 𝙑𝙪𝙡𝙡 𝙛𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖... Només cal fer un correu a granjapifarre@gmail i us respondrem amb tot el que necessiteu saber. 🌽💨Tenim moltes ganes de LABERINT‼️ 🤟𝗦𝗼𝗺 #𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗶 𝗳𝗲𝗺 #𝗮𝗴𝗿𝗼𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮🌾 Gràcies per la vostra difusió @lleidatv  🐄 www.granjapifarre.com 🌐
Reserva la teva experiència al 🌽 𝙻𝙰𝙱𝙴𝚁𝙸𝙽𝚃 𝙳𝙴 𝙿𝙰𝙽Í𝚂 🌽 “𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗔” amb el patrocini de Plusfresc 😉  📅 𝑸𝒖𝒂𝒏? Els divendres, dissabtes i diumenges a partir del divendres 19 d’agost 📍 𝙊𝙣? A la Granja Pifarré a l’Horta de Lleida. Localització a la nostra pàgina web. 👌 𝙋𝙚𝙧 𝙦𝙪𝙚̀? Perquè podràs gaudir de: 🚜 Agromuseu del tractor Antoni Minguell 🎯 Jocs rurals 📗 Agrobiblioteca 🐮 Estable obert de vedelles del món 🍻 Bar-terrassa amb productes de proximitat de Horta de Lleida com la nostra cervesa artesana LA PALLARESA. 🤝Amb la teva participació al LABERINT donaràs suport a l’Associació per a la Interpretació de l’Horta de Lleida vinculada a Granja Pifarré. ✍️𝘾𝙤𝙢? Podeu fer la vostra reserva de dia i hora a la nostra pàgina web us compartim enllaç directe https://cutt.ly/QXu3csf 🤔 𝙑𝙪𝙡𝙡 𝙛𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖... Només cal fer un correu a granjapifarre@gmail i us respondrem amb tot el que necessiteu saber. 🌽💨Tenim moltes ganes de LABERINT‼️ 🤟𝗦𝗼𝗺 #𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗶 𝗳𝗲𝗺 #𝗮𝗴𝗿𝗼𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮🌾 🐄 www.granjapifarre.com 🌐
Gràcies per la vostra difusió @lleidatv Reserva la teva experiència al 🌽 𝙻𝙰𝙱𝙴𝚁𝙸𝙽𝚃 𝙳𝙴 𝙿𝙰𝙽Í𝚂 🌽 “𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗔” amb el patrocini de Plusfresc 😉  📅 𝑸𝒖𝒂𝒏? Els divendres, dissabtes i diumenges a partir del divendres 19 d’agost 📍 𝙊𝙣? A la Granja Pifarré a l’Horta de Lleida. Localització a la nostra pàgina web. 👌 𝙋𝙚𝙧 𝙦𝙪𝙚̀? Perquè podràs gaudir de: 🚜 Agromuseu del tractor Antoni Minguell 🎯 Jocs rurals 📗 Agrobiblioteca 🐮 Estable obert de vedelles del món 🍻 Bar-terrassa amb productes de proximitat de Horta de Lleida com la nostra cervesa artesana LA PALLARESA. 🤝Amb la teva participació al LABERINT donaràs suport a l’Associació per a la Interpretació de l’Horta de Lleida vinculada a Granja Pifarré. ✍️𝘾𝙤𝙢? Podeu fer la vostra reserva de dia i hora a la nostra pàgina web us compartim enllaç directe https://cutt.ly/QXu3csf 🤔 𝙑𝙪𝙡𝙡 𝙛𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖... Només cal fer un correu a granjapifarre@gmail i us respondrem amb tot el que necessiteu saber. 🌽💨Tenim moltes ganes de LABERINT‼️ 🤟𝗦𝗼𝗺 #𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗶 𝗳𝗲𝗺 #𝗮𝗴𝗿𝗼𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮🌾 🐄 www.granjapifarre.com 🌐
🍺En el dia internacional de la cervesa brindem per tots els que heu fet confiança en el projecte agrocultural de Granja Pifarré😊 i a la resta us recordem que el divendres 19 d’agost farem la inauguració del nou laberint de panís, una experiència única i irrepetible com la nostra cervesa 😎 ja es pot fer reserva per web. 🤝Amb el patrocini de @plusfresc 👉US ESPEREM👈 🤟𝗦𝗼𝗺 #𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗶 𝗳𝗲𝗺 #𝗮𝗴𝗿𝗼𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮🌾  🐄 www.granjapifarre.com 🌐
Tancar menú